Koşullu İfadeler

Koşullu ifadeler program içinde koşulun sağlanması ile hangi fonksiyonel ifadenin çalışacağını belirlemek için kullanılır ve böylece program akışını yönetir.Koşullu ifadeler durumu değerlendiren ve true – false döndüren mantıksal ifadeler kullanılır. Üç birincil koşullu ifade vardır:

  • If Statement
  • Switch Statement
  • Ternary Operators


If statement

İf ifadesi hemen yanındaki parantezler içinde verilen ifadenin true olması şartıyla altındaki kuşak imleçleri arasındaki kodu işletir.

if (condition)

{

    //if true these statements are executed

}

if (a > 10)

{

    print a;

}

if((a < 5) || (a > 10))

{

    print a;

}

If…else İfadesi

İf ifadesi sadece bir koşulu kontrol eder ve diğer tüm olasılıkları görmezden gelir. İf..Else ifadesi ise koşulu kontrol eder true ise if altındaki kuşak imleci arasına yazılmış kod işletilir, aksi halde else altındaki kuşak imleci arasına yazılmış kod ifadesi işletilir.

if (condition)

{

    //if true these statements are executed

}

else

{

    //if false these statements are executed

}

int     i;

int     j;

int     max;

;

i = 12;

j = 10;

if (i > j)

{

    max = i;

}

else

{

    max = j;

}

Üçlü(Ternary) Operatör

if..else ifadesi gibi çalışır ancak bunun yanında değer döndürür ve bu sayede atama yapılabilir. (Bununla ilgili güzel örnekler yap!)

condition ? statement1 : statement2;

————————————-

int     i;

int     j;

int     max;

;

i = 12;

j = 10;

max = i > j ? i : j;


If…else…if

Bir önceki örnekte koşul formülü sadece 2 alternatifi kontrol ediyordu. Bir program bazen 2 den fazla alternatifi kontrol etme ihtiyacı duyabilir. Bu durumda if…else…if ifadeleri kullanılabilir.

if (condition1)

{

    //statement1

}

else

{

    if (condition2)

    {

        //statement2

    }

    else

    {

        //statement3

    }

}

Nested if statements

Bazen bir koşul içinde koşula ihtiyaç duyaruz bu durumda nested if ifadeleri kullanılır.

Örnek:

boolean     passExam;

boolean     passHomeWork;

str             studentStatus;

;

passExam = true;

passHomeWork = false;

if (passExam == true)

{

    if (passHomeWork == true)

    {  studentStatus =”Passed”;    }

    else

    {  studentStatus =”Failed”;    }

}

else

{

    studentStatus =”Failed”;

}

 
  • Trackback are closed
  • Comments (2)
  1. if else için odukça anlaşılır örnekler…teşekkürler

Comment are closed.