Operatörler

Operatorler değişkenleri ve alan değerlerini istenilen şekilde işleyebilmek için kullanılırlar ve mantıksal program akışını bu değerleri esas alarak kontrol ederler.

  • Atama operatörleri değişkenin ya da alanın içeriğini değiştirir.
  • Aritmetik operatörler değikenler ve alanlar üzerinde matemetiksel işlemleri gerçekleştirirler.
  • İlişkisel operatörler değerler arasında ilişki kurar ve sonuca göre true ya da false döndürür.
Atama Operatörleri

Operator Terim Açıklama
=   Eşitliğin sol tarafındakine sağ tarafındaki atanır.
+=   Eşitliğin sol tarafındakine yine sol tarafindeki ile sağ tarafındaki toplanıp atanır.
++   Yanında kullanıldığı değişkenin değerini 1 artırır.
-=   Eşitliğin sol tarafındakine yine sol tarafindekinden sağ tarafındaki çıkartılıp atanır.
  Yanında kullanıldığı değişkenin değerini 1 azaltır.

Aritmetik Operatörler

Aritmetik operatörler X++ ta hesaplamaları işletir. Aritmetik operatörler ‘~, ++, –, +=, ve -=’ hariç Mantıksal operatörler gibi kullanılırlar.

Operatör Açıklama
+ Plus. Adds expression1 to expression2.
- Minus. Subtracts expression2 from expression1.
* Multiply. Multiplies expression1 with expression2.
/ Divide. Divides expression1 with expression2.
DIV Integer bölme. İfade1 in  ifade2 ye integer bölümünü işletir.
MOD Integer kalan. Ifade1 in ifade2 ye bölümünden kalan integer değeri verir.
~ Değil. Birli operatör: İfade1 için bitsel değil işlemini işletir.
& Bitsel Ve. İfade1 ile İfade2 arasındaki bitsel ve işlemini işletir.
^ Bitsel XOR. Performs a binary XOR-operation on expression1 and expression2.
| Bitsel Veya. Performs a binary or-operation on expression1 and expression2.
<< Left shift. Performs expression2 left shift (a multiplication with 2) on expression1.
>> Right shift. Performs expression2 right shift (a division by 2) on expression1.
? : Ternary operator. Takes three expressions: expression1 ? expression2 : expression3. If expression1 is true, expression2 is returned otherwise expression3 is returned.

Atama ve Aritmetik Operatörlere örnekler

 

Evaluated Expression Return Value
counter ++; Increments the counter variable by 1
counter –; Decrements the counter variable by 1
counter += 2; Increments the counter variable by 2 every time
counter -= 3; Decrements the counter variable by 3 every time
i = 3 << 3 i = 24 (i = 3*2*2*2)
i = 24 >> 2 i = 6 (i = 24/2/2)
i = 80 DIV 13 i = 6 (6*13 = 78, remainder 2)
i = 80 MOD 13 i = 2 (2 is the rest of dividing 80 by 13)

 

Mantıksal Operatörler

Mantıksal operatörler ‘!’ hariç iki ifade arasında kullanılır:

Operator Terim Açıklama
== eşittir Eşitliğin iki tarafı birbirine eşit ise true döndürür.
>= Büyük eşittir Eşitliğin sol tarafı sağ tarafından büyük ve eşit ise true döndürür.
<= Küçük eşittir Eşitliğin sol tarafı sağ tarafından küçük ve eşit ise true döndürür.
> büyük Eşitliğin sol tarafı sağ tarafından büyük ise true döndürür.
< küçük Eşitliğin sol tarafı sağ tarafından küçük ise true döndürür.
!= Eşit değil Eşitliğin iki tarafı bir birbirine eşit değil ise true döndürür.
&& ve İfadelerini ikiside true ise true aksi halde false olur.
|| veya İfadelerden ikiside false ise false aksi halde true döndürür.
! not İfade true ise false, false ise true döndürür.
like like İfade1 ifade 2 ye benzer ise true döndürür.This can use * as a wildcard for zero or more characters and ? as wildcard for one character.

Mantıksal Operatörler için örnekler

Evaluated Expression Return Value
‘abcdef’ like ‘abc*’ TRUE: the * is equal to any string of characters.
‘abcdef’ like ‘abc?’ FALSE: the ? is equivalent to one character.
9 != 10 TRUE: these values are not equal to each other.
(10 > 9) && (11 <= 11) TRUE: both expressions are true.
!(abc = = def) || (8 > 9) TRUE: the first expression returns true.


Operator Önceliği

X++ istediğiniz operatörler ve veri tiplerini kullanarak karmaşık ifadeler yazmamıza olanak verir. Bir ifade içinden çoklu operatör kullanımı yapıldığında operatörlerin önceliklerini gözetmek zorundayız. Bu öncelikler sonucu doğrudan etkileyen unsurlardır.

Operator Tipi Operator Sözdizimi
postfix operators [] . (params) expr++ expr–
unary operators ++expr –expr +expr -expr ~ !
creation new (type)expr
multiplicative * / %
additive + -
relational < > <= >=
equality == !=
bitwise AND &
shift << >>
bitwise exclusive OR ^
bitwise inclusive OR |
logical operators (AND, OR) && ||
conditional ? :
assignment = += -=
 
Comment are closed.